BMX Zoetermeer Privacy statement

BMX Zoetermeer verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BMX Zoetermeer.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt BMX Zoetermeer persoonsgegevens?

BMX Zoetermeer verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

·        Jeugdleden en vrijwilligers van BMX Zoetermeer aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
·        Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij BMX Zoetermeer of ooit een lidmaatschap hebben gehad
·        Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van BMX Zoetermeer verwerken persoonsgegevens. Dit kunnen dus zowel BMX groepen, -regio’s als landelijke activiteiten betreffen. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd b.v. bij de landelijke bond KNWU.

Waarvoor verwerkt BMX Zoetermeer persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van BMX Zoetermeer of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van BMX Zoetermeer bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

De gegevens worden gebruikt om je te registreren als basislid bij de KNWU. Je ontvangt na deze registratie een email met inloggegevens op mijnknwu.knwu.nl.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit BMX Zoetermeer.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt BMX Zoetermeer ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat BMX Zoetermeer heeft gemaakt ten behoeve van een training, wedstrijd of bijvoorbeeld zomerkamp.

BMX Zoetermeer controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat BMX Zoetermeer met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig door ons bewaard. Ze worden niet langer dan dat noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij worden geleverd verwerkt.

Bij BMX Zoetermeer heeft alleen de secretaris, de penningmeester en de ledenadministratie en andere door het bestuur aangewezen personen de mogelijkheid om persoonsgegevens in te voeren, te wijzigen, te raadplegen en gebruiken ten behoeve van de informatievoorziening binnen de vereniging en de daarbij behorende activiteiten.

Op de website van de vereniging: bmxzoetermeer.nl zijn adres, emailadres, telefoonnummers, geboortedatum van de leden, bestuursleden en medewerkers van BMX Zoetermeer niet zichtbaar tenzij je daar zelf toestemming voor geeft.

Uitwisseling van persoonsgegevens voor en ander doel is alleen toegestaan indien er nauwe relatie bestaat tussen het lidmaatschap van de vereniging en een activiteit of evenement die onlosmakelijk een verband heeft met de kernactiviteit van de vereniging.

Als je je bijvoorbeeld inschrijft voor een evenement of en een wedstrijd en kunnen daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. BMX Zoetermeer kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden na beëindiging van het lidmaatschap om statische redenen in beperkte vorm geanonimiseerd gebruikt. 
Je kan bij het opzeggen van het lidmaatschap aangeven dat je de gegevens wil laten verwijderen. Dit gebeurt uiterlijk 1-januari volgend op het opzeggen van het lidmaatschap. Vanaf de datum van de opzegging ontvang je geen mailings meer van de vereniging. 
Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BMX Zoetermeer gebonden aan de daarvoor geldende Nederlandse wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens BMX Zoetermeer van mij verwerkt?

Leden en medewerkers kunnen per email naar ledenadministratie@bmxzoetermeer.nl een persoonlijke link toegestuurd krijgen waarmee ze hun geregistreerde persoonsgegevens en keuze welke gegevens publiek zichtbaar zijn kunnen aanpassen.

Door in te loggen met op de website “KNWU.nl”  onder “mijnknwu”- account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap van de KNWU of relatie met BMX Zoetermeer, terug vinden en waar nodig aanpassen.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BMX Zoetermeer kun je terecht bij de club waarvan je lid bent. Je kan altijd contact opnemen met BMX Zoetermeer via privacy@bmxzoetermeer.nl  of info@bmxzoetermeer.nl

Wijzigingen privacybeleid

BMX Zoetermeer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van BMX zoetermeer online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via bmxzoetermeer.nl/sitedata/privacy